Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Wybory Ławnicy sądowi Kadencja 2012-2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o naborze na ławników sądowych na kadencję lat 2012-2015 do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Miliczu - Kadencja 2012-2015, menu 30, artykuł 29 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2012-2015

Ogłoszenie o naborze na ławników sądowych na kadencję lat 2012-2015 do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Miliczu

Nabór na ławników sądowych na kadencję lat 2012-2015 do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Miliczu

Na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Miliczu na kadencję 2012-2015.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.:

 1. prezesi sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. organizacje związkowe,
 4. organizacje pracodawców,
 5. inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 6. co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego (powinna być wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed dniem zgłoszenia),
 • oświadczenie, ze nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • w przypadku zgłoszenia kandydata przez grupę obywateli – do karty dołącza się listę tych osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy (czyli po dniu 30 czerwca 2011 r.) pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wzory kart zgłoszeń kandydata na ławnika dostępne są w:

 • Biurze Rady Urzędu pokój nr 11,
 • na stronie internetowej bip.krosnice.pl

Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane w Biurze Rady Urzędu
pokój nr 11 do dnia 30 czerwca 2011 r. w godzinach urzędowania od 7
15 do 1515

Wójt Gminy Krośnice
/-/ Mirosław Drobina

Metryka

data wytworzenia
2011-05-26
data udostępnienia
2011-05-26
sporządzone przez
Krzysztof Bień
opublikowane przez
Krzysztof Bień
ilość odwiedzin
472
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.