Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krośnice
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Odpowiedzi na pytania oferentów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OŚ. - 341/1/2011 Wykonanie nasadzeń rekompensujących (zakup materiałów + wykonanie nasadzeń + zabiegi pielęgnacyjne) na terenie zespołu parkowo - pałacowego Krośnice - Wierzchowice - Odpowiedzi na pytania oferentów, menu 79, artykuł 917 - BIP - Urząd Gminy Krośnice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Odpowiedzi na pytania oferentów

OŚ. - 341/1/2011 Wykonanie nasadzeń rekompensujących (zakup materiałów + wykonanie nasadzeń + zabiegi pielęgnacyjne) na terenie zespołu parkowo - pałacowego Krośnice - Wierzchowice

Krośnice, dnia 10 stycznia 2011 roku

OŚ– 341/1/OZ2/2011

Odpowiedzi na pytania oferentów

dotyczy: zamówienia publicznego znak: OŚ.-341/1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku: „Wykonanie nasadzeń rekompensujących (zakup materiałów + wykonanie nasadzeń + zabiegi pielęgnacyjne) na terenie zespołu parkowo - pałacowego Krośnice - Wierzchowice, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr: 508/32, 508/36, 508/37, 508/40, 508/118 obręb Krośnice oraz 88/14 obręb Wierzchowice.”

Wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania j.w. poniżej prezentuję treść odpowiedzi na zadane zapytania (bez ujawniania źródła zapytania):

Pytanie 1:
Czy Zamawiający wymaga aby każda wysadzana roślina miała etykietę czy dopuszcza zaetykietowanie jedną etykietą jednorodnej grupy roślin? Czy Zamawiający wymaga pozostawienia etykiet na roślinach po ich wysadzeniu?

Odpowiedź 1:
Zamawiający wymaga:

  • aby każda wysadzana roślina posiadała etykietę, na której podana będzie nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy,

  • pozostawienia etykiet na roślinach po ich wysadzeniu.

Pytanie 2:
Zamawiający wymaga, aby ziemia urodzajna miała aktualne badania dotyczące odczynu (ph) i granulacji oraz zawartość mikroelementów, ilość materiałów obcych (kamieni) – kto ma wykonać takie badania? Czy Zamawiającemu wystarczy badanie wykonane przez Wykonawcę? Czy Zamawiający ma jakieś wymagania dot. ph ziemi?

Odpowiedź 2:
Dostarczenie Zamawiającemu aktualnych badań dotyczących odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości mikroelementów, ilości materiałów obcych (kamieni) należy do obowiązków Wykonawcy? Wykonawca może wykonać ww. badania we własnym zakresie lub żądać ich od producenta ziemi urodzajnej.
Odczyn gleby powinien być odpowiednio dobrany do rodzaju rośliny.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie do wykonania usługi innych osób ( z zachowaniem dot. ich wymagań z SIWZ) niż te wykazane w załączonym wykazie osób?

Odpowiedź 3:
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, iż przy realizacji zamówienia będzie uczestniczyć 5 osób wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób które będą realizowały zamówienie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) stanowiącym część oferty Wykonawcy. W celu usprawnienia realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie do wykonania usługi osób dodatkowych nie wskazanych w ww. wykazie. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu ostateczny wykaz wszystkich osób które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy (przy czym w wykazie tym będą musiały znaleźć się osoby wskazane w wykazie załączonym do oferty).

Pytanie 4:
Czy Zamawiający umożliwi dostęp do wody w celu podlania wysadzonych roślin?

Odpowiedź 4:
Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru wody, z którego będzie mógł korzystać. Za ilość pobranej wody Wykonawca zobowiązany będzie uregulować należność właścicielowi tego punktu. Należność będzie stanowić iloczyn: ilości pobranej wody i stawki jednostkowej za m3 dostarczonej wody zgodnie z obowiązującą na terenie gminy taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Pytanie 5:
Czy pod pojęciem „odchwaszczenie terenu” Zamawiający rozumie usunięcie chwastów (bez trawy) z miejsc przewidzianych do nasadzeń?

Odpowiedź 5:
Przez odchwaszczenie terenu Zamawiający rozumie usunięcie, w miejscach wskazanych pod wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, roślinności dotychczas rosnącej, w tym również trawy. W celu szczegółowego określenie zakresu niezbędnych czynności Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien przeprowadzić wizję w terenie. Wykonawca winien szczególnie zadbać o usunięcie chwastów trwałych takich jak mniszek lekarski, perz, powój. Przy wykonaniu odchwaszczania stosować można np. herbicyd syntetyczny o dużym spektrum zwalczania, odchwaszczanie ręczne.

Pytanie 6:
Czy Zamawiający ma jakieś wymagania dot. wielkości wysadzanych roślin?

Odpowiedź 6:
Wymagania dotyczące wielkości wysadzanych roślin zostały przez Zamawiającego określone poprzez następujący zapis zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ: „Wyklucza się zastosowanie sadzonek starszych niż 5 lat”

Pytanie 7:
W związku z tym iż w Dokumentacji Projektowej nie ma informacji dotyczącej więźby sadzenia czy odległości wysadzanych roślin może dowolnie ustalić Wykonawca?

Odpowiedź 7:
Odległości wysadzanych roślin Wykonawca winien odczytać z załącznika graficznego projektu nasadzeń rekompensujących stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 8:
Zamawiający w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej- Zieleń wymaga przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej a także wykonania ściółkowania, natomiast w Książce Przedmiarów nie ma takiej pozycji? Czy Zamawiający w takim razie wymaga wykonania ściółkowania korą i jeśli tak to na jakiej powierzchni?

Odpowiedź 8:
Zamawiający wymaga ściółkowania korą gleby wokół posadzonych roślin. Ściółkowanie należy wykonać w obrębie wyznaczonym przez siatkę zabezpieczającą.
Załączony do SIWZ  przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do skalkulowania ceny oferty i jej sporządzenia. Zamawiający podkreśla, że przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, w związku z czym przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę  prac do wykonania i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9:
Zamawiający w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej- Zieleń wymaga rozścielenia powierzchni gruntu warstwą ziemi urodzajnej, natomiast w Książce Przedmiarów nie ma takiej pozycji. Czy Zamawiający w takim razie wymaga wykonania tej pracy i jeśli tak to na jakiej powierzchni i jakiej grubości?

Odpowiedź 9:
Zgodnie z zapisem w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w punkcie 5.2. Drzewa i krzewy, ziemia urodzajna ma być zastosowana do zaprawy dołów pod drzewa i krzewy. Wielkość dołów została wskazana przez Zamawiającego w tabeli 1, punkcie 2.3. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Zaprawa dołów ziemią urodzajną zawarta jest w pozycjach Przedmiaru Robót dotyczących sadzenia drzew i krzewów.

Pytanie 10:
Proszę o podanie sposobu mocowania drzew ile palików, typ wiązania oraz jakiej średnicy paliki?

Odpowiedź 10:
Zamawiający określił ilość palików w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w punkcie 5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów.
Zamawiający oczekuje, że średnica palików zostanie dobrana przez Wykonawcę w sposób gwarantujący trwałość/ stabilność konstrukcji, którą stworzy palik wraz z siatką zabezpieczającą.
Zamawiający pod pojęciem „opalikowanie drzew” rozumie osłonięcie drzew siatką zabezpieczającą, opierając ją na palikach. Nie jest wymagane, aby paliki spełniały zadanie mocowania drzew.

Niniejsze modyfikacje i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego znak: OŚ.-341/1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Metryka

data wytworzenia
2011-01-10
data udostępnienia
2011-01-11
sporządzone przez
Bień Krzysztof
opublikowane przez
Bień Krzysztof
ilość odwiedzin
484
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.